Entries by admin

סחר בינלאומי-חוק מכר בינלאומי

תאריך 17.1.10 התקבל בבית המשפט העליון ערעורם של הראל חברה לביטוח וחברת נורדן אנרגיה על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב אשר דחה את התביעה שהגישו אלה כנגד חברת BTR (חברה זרה) לאחר שבעקבות נזק שנגרם למפעל נורדן בשל פגם בריתוך של מסנן שמן

בין הקפאת הליכים בדין הישראלי לבין Chapter 11 האמריקאי

חברה הנקלעת לקשיים זקוקה בדרך כלל להגנה מפני נושים לפרק זמן מסוים, על מנת לבצע ארגון מחדש שעשוי לשקמה או לשמרה כעסק חי לתועלת הנושים. מכירת חברה כעסק חי מביאה תועלת רבה יותר לנושים, לעובדים ולבעלי המניות, מאשר מכירת נכסיה באופן פרטני. זאת משום שהתמורה

גבולות האחריות המוגבלת של שותפות מוגבלת

פעילותן של חברות רבות, בעיקר בתחומי האינטרנט והטכנולוגיות השונות, נעשית באמצעות המבנה הקלאסי והשכיח המשלב בין חברה בע"מ לבין שותפות מוגבלת. במבנה שכיח זה, מוקצה חלק הארי מיחידות ההשתתפות לשותפים המוגבלים, הנהנים בדרך זו מעקרון האחריות